Dodatna sredstva u TK od prenamjene poljoprivrednog zemljišta

Foto: Bljesak.info

Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je dala saglasnost na Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini. Shodno ovom programu za realizaciju u 2021. godini predviđeno je ukupno 4.003.000,00 KM, od čega su 3.203.000,00 KM neutrošena sredstva iz ranijeg perioda, a planirani prihod sredstava po ovom osnovu u 2021. godini iznosi 800.000,00 KM.

Programom je predviđeno da će se navedena sredstva koristiti za dovršetak realizacije projekata uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području općina Čelić i Lukavac, koji su odobreni programom u 2020. godini, a koji iz objektivnih razloga nisu realizirani do kraja prethodne godine, te sredstva za dovršetak realizacije studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Doboj Istok. Radi se o projektu višenamjenskog vrednovanja korištenja i zaštite zemljišta i izrada karata upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

scroll to top