Proljetna sjetva realizovana na 98,5 posto planiranih površina

Foto: Teglica.ba

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o realizaciji Plana proljetne sjetve u 2021. godini za područje TK a koja je, prema općinskim/gradskim podacima, planirana na 51.919 ha a realizovana na površini od 51.128 ha.

U ovoj su godini najveće površine zasijane kukuruzom i to kukuruzom za zrno 21.515 ha, a kukuruzom za silažu 13.513 ha što ukupno iznosi 35.028 ha, odnosno 69 % od ukupno ostvarene proljetne sjetve.

Ostala žita su zasijana na površinama od 554 ha ili 96% u odnosu na plan. Industrijskim biljem zasijana je površina od 194 ha što je 78% od planiranog. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 6.594 ha odnosno 58% od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura.

Stepen realizacije proljetne sjetve kreće od 90,25% u općini Sapna do 100,21% na području općine Lukavac. U 2021. godini došlo je do smanjenja sjetvenih površina u većini općina i gradova na području Kantona. Ukupna proljetna sjetva u ovoj godini je manja za 1.268 ha odnosno za 2,42% u odnosu na prošlu godinu.

Na stepen realizacije proljetne sjetve najviše su uticale nepovoljne vremenske prilike u periodu optimalnih rokova sjetve kao i visoke cijene repromaterijala. Kad je u pitanju udio pojedinih poljoprivrednih kultura u sjetvenoj strukturi nema nekih značajnijih oscilacija u odnosu na prošlu godinu.

scroll to top