Gračanica: Javni poziv za poticanje jesenje sjetve

Predmet Javnog poziva je dostava dokumentacije  za poticanje jesenje sjetve (pšenice, raži i ječma) poljoprivrednih proizvođača sa područja Grada Gračanica za 2020.godinu kroz sufinansiranje nabavke sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava.

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća  po ovom Javnom pozivu imaju korisnici (obrtnici, pravna ili fizička lica) koji ispunjavaju slijedeće opće uslove:

– Da se nalaze na preliminarnoj listi korisnika dostavljenoj Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

–  da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata koji vodi nadležna Služba Grada Gračanica,

-da su izvršili nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu (pšenice, raži ili ječma) u 2020. godini

II PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

Prihvatljivi troškovi za jesenju sjetvu po ovom pozivu će biti:

Troškovi nabavke sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju pšenice, raži i ječma

Visina podrške za program poticanja jesenje sjetve iznosi najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku, ovisno o visini raspoloživih sredstava i broju prijavljenih korisnika.

Ukoliko se prijavi više prihvatljivih troškova od visine raspoloživih sredstava, visina pojedinačne podrške po korisniku će se proporcionalno smanjivati.

Način utroška sredstava, kao i zasijane površine će biti predmetom provjere komisije imenovane rješenjem Gradonačelnika.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Poljoprivredni proizvođači treba da dostave sljedeće:

  1. Kopija obrasca Prijave za Preliminarnu listu
  2. Dokaz o izmirenim poreskim obavezama izdatim od Porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje (original ili ovjerena fotokopija)
  3. Dokaz o izmirenim obavezama po osnovu ugovora o zakupu državnog zemljišta ,
  4. Original fiskalne račune (ili ovjerene kopiije) ili ovjerene kopije faktura sa dokazom o izvršenom plaćanju (sjeme, mineralno đubrivo i zaštitna sredstava)
  5. Po dvije neovjerene kopije svakog dokaza iz tačke 4. (kopije fiskalnih računa ili faktura)

IV PROCEDURA ODABIRA POTENCIJALNIH KORISNIKA SREDSTAVA

Komisija imenovana od strane Gradonačelnika će izvršiti odabir kandidata za dodjelu sredstava. Zadatak Komisije je: pregled prispjelih prijava, evidentiranje korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, uviđaj na licu mjesta, obračun iznosa poticaja i sačinjavanje liste korisnika koji ispunjavaju uslove na koju saglasnost daje Gradonačelnik. Lista korisnika se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Gračanica i službenoj web stranici Grada Gračanica. Na objavljenu listu se može izjaviti žalba Gradonačelniku u roku od osam dana od dana objavljivanja iste. O načinu i vremenu isplate posticaja za jesenju sjetvu korisnici će biti naknadno obaviješteni. Ovaj Javni poziv bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Gračanica, službenoj web stranici Grada Gračanica i putem Radio Gračanica. Javni poziv teče od 04.11.2020.godine i ostaje otvoren do 11.11.2020. godine do 15:30 sati.

Dokumentaciju u zatvorenoj koverti, potrebno je dostaviti na pisarnicu Grada Gračanica ili poslati preporučenom poštom na adresu:

GRAD GRAČANICA

Mula Mustafe Bašeskije broj 1

75320 Gračanica

sa obaveznom naznakom:“Ne otvarati – po Javnom pozivu za poticanje jesenje sjetve “   

scroll to top