Batat je dobar za kontrolu težine

Ako pa­ti­te od di­ja­be­te­sa ili vi­ška ki­lo­gra­ma, uvrsti­te zdra­vi ba­tat na svoj je­lo­vnik i uživaj­te u nje­go­vom aro­ma­tičnom oku­su i zdrav­stve­nim do­bro­bi­ti­ma.

Složeni uglji­ko­hi­dra­ti i vla­kna u ba­ta­tu omo­gućavaju pos­tepeno i po­la­ga­no oslo­bađanje šećera i nje­go­vu ap­sor­pci­ju u krvo­to­ku. Za­to je iz­vrsna na­mir­ni­ca za oso­be ko­je bo­lu­ju od di­ja­be­te­sa.

Omi­lje­na je na­mir­ni­ca i oso­ba­ma ko­je kon­tro­li­šu tje­le­snu težinu. Bo­gat­stvo vla­knima pruža si­tost bez osjećaja težine i ta­loženja mas­ti. Do­da­tna pre­dnost ba­ta­ta leži u man­ga­nu, ko­jim obi­lu­je. On po­maže u me­ta­bo­li­zmu uglji­ko­hi­dra­ta i faktor je u ni­zu en­zi­ma važnih za proi­zvo­dnju ener­gi­je i pri­je­ko po­tre­bnih an­tio­ksi­dan­sa.

scroll to top